Allah
Allah (Arapça: ﺍﷲ ) Kur'an'da tanımlanan tek zıddı ve benzeri olmayan yaratıcının adı. Allah adı Allah'ın zatını (Zat-i Akdes En Kutsal Öz) içermesi dolayısıyla bütün sıfatlarını ve En Güzel Adlar'ın (Esma-ül Hüsna) ifade ettiği anlamları da içerir. Diğer adları yalnızca ad almış durumlarını (müsemma) içerirler sıfatlarını içermezler. Bu nedenle "Allah" adı İslam'daki Uluh-iyetin özel adıdır (ismi hâss). Müslümanlar Allah lafzının ardından Celle Celaluhu (C.C.) veya Teala (Yüce) gibi övücü sözler kullanırlar.

Etimoloji

Dilbilimciler sözcüğün kökünün İlah (el-ilah ya da el-laha)'tan gelmiş olabileceğini söylerler. Sami dillerinde "(En üst ilah) anlamına gelir" demişlerdir. Öte yandan Arapça'da "ilah" kelimesi mağrif (belirli) olup lamı tarif (el takısı) almaz. Arapça ile akraba olan dillerde de ilah kelimesi benzer şekillerde seslendirilir; İbranice tanrı anlamına gelen Eloah אלה Keldanice Alaha laha ya da Aramice ܐܠܗܐ Elāhā Süryanice ܐܠܗܐ Alāhā vb. Allah ismi arapça Elif Lam Lam ve He harfleriyle yazılır. Ebced'deki "Cümel-i Kebir" adlı düzenine göre sayı değeri 66'dır. ((Elif=1)+(Lam=30)+(Lam=30)+(He=5)=66) Kur'an'da numarasız besmeleler dahil olmak üzere "Allah" lafzı 2699 kere geçmektedir.

İslam'da Allah akidesi

Kendisinden başka olmayış (vâhidiyyet) eşsiz ve benzersiz (ehadiyyet) Allah inancı İslam'ın temeli ve İslami inanışın esasını oluşturur. Kur'an'da Allah Allah inancı Allah'ın sıfatları geniş olarak işlenmiş muhakkikin (Hakikat araştıran hak âlimleri) tarafından izah edilmiştir. En kısa surelerden İhlas Suresi İslami Allah inancının esaslarını konu alır: "De ki Allah tek ve benzersizdir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. O'nun dengi misli olmadığı gibi zıddı da mevcut değildir"

Allah'ın varlığı

Allah'ın varlığı sıfatları ve bunların akla yatkın delillerle izah ve ispatı İslam Felsefesi'nin başlangıcını ve temelini oluşturur (bknz İlm-i Kelam).

Kur'an; insan insan ve kainatın yaratılışı ruhi ve fiziksel özellikleri insanların birbirleri ile ilişkileri hayvanlar kainattaki düzen nimetler vicdan duanın kabulu ve insanın kalbinde hissedip bildiği yaratıcıya olan ihtiyacı gibi konuları işleyerek Allah'ın varlığını İslamiyete göre açıklar.

İslam filozofları ve kelamcılar gerek Kur'an'da kısaca açıklanan gerek Muhammed'in ifadelerinden çıkarılan ve gerekse uzun akli deneyimlerin ışığında yukarıda bahsedilen delilleri sistemleştirmişlerdir.

Bunlardan bazıları:


 • Hudus delili
 • Nizam delili
 • İmkan delili
 • İlm-i evvel delili
 • Kabul-u amme delili
 • İbda delili
 • İhtira delili
 • Burhan-i Inni (Eserden muessire)
 • Burhan-i Limmi (Muessirden esere)
 • Burhan-i Temanu
 • Burhan-i Telazum

Alıntıdır.