Allâh'ın bir yönde bulunduğunu ve bir cisim (ölçülü) olduğunu söyleyenin dört mezhebe

"Minhâcu'l Kavîm Şerhu'l-Mukaddimeti'l-Hadramiyye" kitabının sahibi (Hicri 973 senesinde vefat eden) Ahmed ibnu Hacer el-Heytemi "Minhacu'l-Kavîm" kitabının 144. sayfasında şöyle demiştir: "Şunu da bil ki el-Karâfî ve daha başkaları eş-Şafiî Mâlik Ahme...d ve Ebu Hanife -radıyallâhu anhum- hakkında konuşarak bildirmişlerdir ki onlar: "Allâh'ın bir yönde bulunduğunu ve O'nun bir cisim olduğunu" söyleyenlerin küfre girdiklerini (kafir olduklarını) belirtmişlerdir (dört imam belirtmiştir) ki onlar (Allâh'ın bir yönde olduğunu ve cisim olduğunu söyleyenler) bunu (kafir olarak sayılmayı) haketmektedirler." Cisim; bir açıklamaya göre eni boyu kalınlığı ve birleşikliği olan şeydir. Bir başka açıklamaya göre de cisim; iki veya daha fazla ufacık parçacıktan (cevher-i ferd'den parçalanmayan parçacıktan) oluşan şeye denir. Cismi yaratan Allâh'tır. Dolayısıyla Allâh cisim değildir. Allâh'ın cisim olduğunu kabul eden bir sapık kişiye mücessim denir bu inancı kabul eden fırkaya/gruba ise mücessime denir. Usûl alimleri/kelam alimleri ise mücessimenin kafir oldukları kanaatindedirler. El-Karâfî Hicri 684 senesinde vefat eden Ahmed ibnu İdris adlı bir âlimdir.

Alıntıdır.