Cenab-ı Hak Hak Teâlâ kavramları ne anlama geliyor?

Soru

"Cenab-ı Hak" "Hak Teâlâ" kavramları ne anlama geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;
"Cenab-ı Hak" "Hak Teâlâ" ifadelerinde kullanılan "cenab" ve "teala" ifadeleri Allah için kullanılan yüceltme ifadeleridir.

CENAB: Büyüklük ifade etmek için hürmet maksadı ile söylenir. Cenab-ı Hak Cenab-ı Resül-i Kibriya (A.S.M.)... gibi.

TEALA: "Nâmı büyük" meâlinde olup. Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) kudsiyet ve büyüklüğü için hürmeten söylenir.

"Cenab" kelimesi ne anlama gelmektedir?

“Cenab” kelimesi lûgât mânâsı itibariyle “taraf cânip ve cihet” demektir. Fakat dilimizde bu mânâsıyla kullanılmamaktadır.

Dilimizdeki ifadesi “Hazret” gibi tâzim hürmet ve bir saygıdan ibarettir. Bu kelime genellikle “Allah” için kullanılmaktadır: “Cenab-ı Hak Cenab-ı Allah” gibi.

Bununla beraber hürmete layık olan başta peygamberler olmak üzere sahabî evliya ulemâ ve İslâm büyükleri için de kullanılabilir. “Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Ömer” gibi.

Osmanlı devrinde bu sıfat sıkça kullanılırdı. Meselâ Peygamberimiz'den (a.s.m.) bahsederken “Cenab-ı Risâletpenâhî” bir elçiden bahsederken “sefir cenapları” ifadeleri de kullanılırdı.

Aynı kelimenin “âli ulvî” kelimeleri ile birlikte kullanılması hâlinde ise bu terkip “şeref ve haysiyetini muhafaza eden kötü şeylere tenezzül etmeyen cömert ve eli açık kimseler” mânâsını ifade etmektedir: “uluvv-i cenap âl-i cenab” gibi...

Fakat bugünkü dilimizde “Cenab” sıfatı sadece “Allah” lafz-ı Celâlinin başına gelmektedir. Diğer büyük zatlar için sadece “Hazret” sıfatı kullanılmaktadır.

EL-HAKK

“Zâtı vacip olup varlığı gerçek olan.”

“Değişmekten münezzeh olan.”

“Zâtı ile kaim vacip ve değişmez olan.”

“...Şüphesiz Allah O Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında
taptıkları (tanrılar) ise bâtıldır...” (Lokman Sûresi 31/30)
Hak şöyle tarif ediliyor: “Hak inkârı caiz olmayan sabite denir.” Verilen bir hüküm vakıa yani gerçeğe uygunsa o hüküm haktır ve sabittir. Bunun inkârı caiz değildir.

Hak isminin en yaygın mânâsı ‘değişmekten münezzeh’tir. Allah’ın zâtı gibi sıfatları da haktır bunlar için bir değişme sözkonusu olamaz.

Allah Kadîm’dir evveli yoktur. Bu daima böyledir bu hakikatte bir değişme düşünülemez.
Allah Bâkî’dir âhiri yoktur; bunda da bir değişme sözkonusu olamaz.

Allah mutlak ilim sahibidir bu ilimde ne artma tasavvur edilebilir ne de eksilme.

Vahdet sıfatı ve bunun neticesi olan tevhid inancı haktır ve onun hakkaniyeti daimîdir; onda bir değişme düşünülemez.

Sübutî ve Selbî bütün sıfatlar için de aynı şeyler söylenir. Ve bu değişmez sıfatların sahibi olan Allah’ın Mukaddes zâtında da bir değişmenin olamayacağı bilinir.

Hak isminin tecellilerini çepeçevre sarılı olduğumuz ‘gerçekler’ dünyasında bir derece seyredebiliriz.

Meselâ Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü söyleyen bir insan hakkı ifade etmiş olur. Çünkü bu hüküm gerçektir vakıa uygundur. Bunun aksini iddia edenler ise bâtıl bir fikre sapmış olurlar.

Fizik âlemindeki bütün değişmez kanunlar Hak isminden bir tecelli taşırlar.

Aynı şekilde bir insan Allah’a ‘ilâhî fermanın bildirdiği gibi’ inanıyorsa bu inancı haktır. Bunun dışındaki inançlar bâtıldır; çünkü hakikate zıttırlar.

Hak ismini yâd eden bir insan bütün varlık âleminin durmadan değiştiğini görür ve kalbini değişmekten münezzeh olan Allah’a bağlar.

Hak dine yönelen bir insan onun dışındaki bütün bâtıl telakkilerin kul yapısı olduğunu ve bunların da değişmekten kendini kurtaramadığını yakînen bilir ve bâtıl inançlara gönlünü kaptırmaz.

Selam ve dua ile...

Alıntıdır.