Allah’a yaklaşabilmenin yolu Tevbe ve Gözyaşı

Teâlâ buyuruyor:

“Rabbiniz kendi üzerine (şu) rahmeti yazdı. İçinizden kim bilmeyerek bir fenalık yapıp da sonra arkasından tevbe etmiş ve düzelmiş ise şüphesiz ki O () gafûr ve Rahîmdir.” (En’am sûresi 12)

İnsan cehâleti sebebiyle günah işlemiştir. Sonra fenâlıktan tevbe ve muâmelâtını ıslah etmiştir. İşte bu gibiler hakkında gafuru’r-rahîmdir. Ve bu gibiler için afvını farz kılmıştır. Hadîs-i şerîfte de:

“Günahlarından hâlis olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir.”buyurulmuştur.Bir insan hâlis tevbe ederse hiç günah işlememiş gibi temizlenir.

Gerek itaat ve gerekse isyânının zerresi gâib olmaz. İtaat eden mükâfât bulur isyân eden mücâzât görür.” (Zilzâl sûresi 7-8) Şu halde dâire-i itaatte bulunarak kendini Cenâb-ı Hakk’a sevdirmeli. Necât bundadır.

Hakk teâlâ hazretleri:
Şirkten tevbe edip iyi amel (ve harekette) bulunan kimselerin kötülüklerini iyiliklere çevirir. çok yarlıgayıcı çok esirgeyicidir.”(Furkan sûresi 70)âyet-i celîlesinde önce tevbeyi beyân buyurmuştur. Îmân ve amelin makbûl ve tam olması için evvelâ tevbe lâzım geliyor.

Seyyiâtın hasenâta tebeddül etmesi hakkında bu âyet-i celîle tefsîrinde beyân buyurulmuştur ki: Meselâ yüz seyyie işleyen bir kimse sıdk ve ihlâs ile tevbe eder ameli salîh işlerse yüz hasene verilir. Hattâ bir kimse rü’yâsında âlem-i âhirette günalarından hesaba çekildiğini görmüş. Günah-ı sağirelerini söylemiş kebîresini inkâr etmiş. Sağîrelerine mukâbil hasene verildiğini görünce kebirelerinin ve olduğunu söyleyerek onun da mukâbilinde ecrini istemiş.

Gözyaşı
Hakk yolcularının Cenâb-ı Alllah’a yaklaşabilmeleri için yegâne sığınak gözyaşıdır. Çünkü:

Gözyaşı: İçin tahassür ifâdesi ve gözün niyâzıdır.

Gözyaşı: Nedamet mânâsını taşır ’a bir nevî tevbedir.

Gözyaşı: Aşkın derûnî hislerini coşturan kelimesiz ve sedâsız lisanıdır.

Gözyaşı: Ârifin kalbinin tercümanıdır.

Gözyaşı: Mağfiret için ’ın kullarından istediği istirhamıdır.

Gözyaşı: Hakk’ın rahmetini tahrik ve merhametini celbeder.

Gözyaşı: Günahkârın sıdk ve ihlâs ile Rabblerine eyledikleri ubûdiyet incisinin dâneleridir.

Gözyaşı: için öyle bir sermaye-i sadeftir ki rahmet merhamet ve
mağfiret habbelerini içinde taşıyan seyyidü’l-istiğfar ve tevbe-i nasuhtur.

Gözyaşı: Günahların gufrânıdır.

Gözyaşı: Muhlisin habbe-i ihlâsıdır.

Gözyaşı: Âsînin kurtuluş ipidir.

Gözyaşı: Hulâsâ vuslata erenlerin yegâne istinadgâhıdır.

Alıntıdır.