Allah (cc)'a Derin Bir Saygı ile Bağlanmak

Rabbimiz'e samimi bir kalple iman eden müminler "Allah (cc)'a derin bir saygı göstererek" iman ederler. Bu (cc)'ın yüceliğini ve gücünü kavramak ve bundan dolayı da O'na karşı derin bir sevgi içli bir saygı ve haşyet dolu bir korku duymaktır. Rabbimiz'e böyle derin bir saygı ve korku ile bağlanan kimseler (cc)'ın rızasını kazanmayı hiçbir dünyevi çıkar ya da menfaate değişmezler. Dünya üzerindeki küçük büyük hiçbir menfaatin (cc)'ın rızasını kazanmaktan ve O'nun emirlerini yerine getirmekten daha önemli olmadığını bilirler. Kuran'ın "... Onlar 'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar..." (Al-i İmran Suresi 199) ayetiyle salih müminlerin bu özelliği haber verilmektedir.

(cc)’a böyle güçlü bir iman ile iman eden kimseler hangi şart altında olurlarsa olsunlar konu (cc)'ın emir ve yasakları olduğunda Kuran ayetlerinin gereklerini yerine getirmede hiçbir şekilde taviz vermezler. Çünkü kişinin kalbindeki bu saygı dolu korku ve derin bağlılık (cc)'ın beğenmeyeceği bir tavrın gösterilmesini kesin olarak engeller. Aynı şekilde (cc)'ın razı olacağını bildirdiği ahlakı eksiksiz olarak yaşama konusunda da büyük bir şevk ve azim ile hareket edilmesini sağlar. Kuran'da salih müminlerin (cc)'a karşı olan saygı dolu korkuları şöyle ifade edilmiştir:

"... Rablerinden içleri saygı ile titrer kötü hesaptan korkarlar." (Rad Suresi 21)

"De ki: "İster ona inanın ister inanmayın: O daha önce kendilerine ilim verilenlere okunduğu zaman çenelerinin üstüne kapanarak secde ederler." Ve derler ki: "Rabbimiz yücedir Rabbimizin va'di gerçekten gerçekleşmiş bulunuyor. Çeneleri üstüne kapanıp ağlıyorlar ve (Kur'an) onların huşu (saygı dolu korku)larını arttırıyor." (İsra Suresi 107-109)

Kuran'da bildirilen "... Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi." (Enbiya Suresi 90) ayetiyle de Hz. Zekeriya ve eşinin Yüce (cc)'a karşı olan saygı dolu bağlılıkları tüm müminlere örnek gösterilmiştir.

Müminlerin yaşadıkları teslimiyetin kaynağı da yine (cc)’a karşı olan bu saygı dolu korkuları ve bağlılıklarıdır. Rabbimiz'e karşı şartlar her ne olursa olsun değişmeyen bir teslimiyetle teslim olmuşlardır.

Belirli şartlar söz konusu olduğunda (cc)'tan razı olan şükredici ve boyun eğici bir tavır gösteren ancak bu şartlar değiştiğinde hemen isyankar itaatsiz bir ahlaka bürünen insanların (cc)’a karşı samimi bir bağlılık ve teslimiyetten söz etmeleri mümkün değildir. (cc) Katında makbul olan insanın iyi ya da kötü lehte ya da aleyhte görünen her türlü olayda (cc)’a boyun eğen tevekküllü bir tavır göstermesidir. Kuran’da bildirildiği üzere zorluklar ve sıkıntılar insanlar için bir denemedir. Bunlar insanlardan hangilerinin (cc)'a olan bağlılıklarında ve teslimiyetlerinde kararlılık göstereceklerinin denenmesi için özel bir imtihan olarak yaratılmaktadır.

"Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde (O "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti." (Bakara Suresi 131)

Bir başka ayette ise (cc) en güzel dinin kendini (cc)'a teslim edip (cc)'a bir olarak iman eden kimselerin dini olduğunu belirterek kayıtsız şartsız bir bağlılık ve teslimiyetin önemini şöyle hatırlatmıştır:

"İyilik yaparak kendini 'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel din'li kimdir? İbrahim'i dost edinmiştir." (Nisa Suresi 125)


Alıntıdır.