Allah kelimesi ile tanrı kelimesi arasında ne fark vardır :

bizim eski atalarımız müsliman olmadan önce yaratıcı bir zata inanıyorlardı.belki kendilerine göre değişik tanrılarıda vardı.ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile ”tengri” dedikleri zaman zat-ı uluhiyeti kasdediyorlardı.bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı tanrı şeklini aldıki aslında mabud demektir ve arapcadaki ‘ilah’ın fransızcadaki ‘diyo’nun farscadaki ‘huda’nın karşılığı olan bir kelimedir.

Ama hiç bir zaman Cenab-ı Hakkın bütün Esma-i Hüsnasını camiism-i zat olan Allah kelimesinin karşılığı değildir.

Allah dendiği anbütün kainatta tecelli eden isimleriylebir zat-ı ecell-i A-la akla gelir Allah kelimesiyle anlaşılan budur.yani o Mabudu mutlakHalıkı mutlakMaksud-u mutlakRezzak-ı mutlakBari-i mutlakCemil-i mutlak’tır.

İlhesma-i Hüsnayı cami Allah kelimesinde böyle umumi bir mana anlaşılırve bu itibarladaAllah’ın(c.c)ism-i hass dır Allah dendiği anbu ma-budu mutlak anlaşılırve vacib-ül vücud akla gelir.ama tanrı dendiği zamanyunanlıların aklına zeusmısırlının apis boğasıve hintlinin aklınada kendi inakleri gelir.tanrı kelimesiyle yerli yersiz ma-bud kelimesinin akla gelmesine karşılıkLafz-i celale olan Allah kelimesi vacib-ül vucut un ism-i hassı olarak sadece o Esma i Hüsna sahibi Za tı Zülcelali akla getirir .onun için bir insan tanrı demekle Allah yerinde kullanırsa maksatını anlatamaz ve hata etmiş olur.

tanrı ilah kelimesi yerindehudadiyo ve god yerinde kullanılabilir.fakat Allah yerinde değil….

Allah cenab-ı Hakk ın Zatının has ismidir.Onun için LÂ İLAHE İLLALLAH diyoruz.fakat la Allaha illallah demiyoruz.Evvela ilahlar tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyorsonrada isbatta mabudu mutlak getiriliyor ve sadece ALLAH vardır deniliyor.

Mevlid yazarı Süleyman çelebibu hususu çok güzel tefrik ederek ”Birdir ALLAH ondan artık tanrı yok” deyipher iki kelimenin yerinide tayin ve tesbit etmiştir.

Buna bina en bir insanın ağzından tanrı kelimesi çıktığında hemen reaksiyon göstermemeli o adamın maksadına bakmalı ALLAH yerine o manayı kullanmışsa tatlıca ikaz etmeli aksine tevehhür gösterilmemeli.hele günümüzde asla.

alıntı-