Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Rabbimizi Tanımanın Yolu

  İmam-ı Gazali Hz'nin Kimya-yı Saadet kitabının bir bölümüdür

  KENDİNİ BİLMEK ALLAH'Ü TEÂLÂ'YI BİLMENİN ANAHTARIDIR


  Bil ki geçmiş peygamberlerin kitaplarında insana hitab eden şu söz meşhurdur: «Ey insan! Rabbini tanımak için kendini tanı». Haberlerde [hadislerde] ve eserlerde [selef-i sâlihînin sözlerinde] geldi ki: «Kendini bilen Rabbini bilir».

  Bu söz şuna işarettir ki insanın kendisi bir aynadır ona bakan Hakkı görür! Birçok insan kendine bakar ve fakat Hakkı göremez. O hâlde kendini bilmek için Allahü Teâlâ'yı bilmeye hangi yolun vesile olduğunu öğrenmek lâzımdır.

  Bu da iki şekildedir: Biri çok derindir. Bunu çok kimse anlayamaz. Bundan bahsetmek doğru olmaz. Herkesin anlayabildiği şekil ise su götürmez biçimde açıktır. Avam insan kendi zâtından Allahü Teâlâ'nın zâtının varlığını kendi sıfatlarından Allahü Teâlâ'nın sıfatlarını kendi bedeni ve âzaları olan şahsî memleketindeki tasarruftan Allahü Teâlâ'nın bütün âlemlerdeki tasarrufunu bilendir.

  Bu şöyle izah edilir: Her şeyden önce kendini varlığıyla bilince anlar ki bundan önce nice yıllar geçmiştir. Kendinin namı nişanı yok idi. Hususan Allahü Teâlâ buyurur: «İnsanın üzerine uzun devirden öyle bir zaman gel [ib geç] di ki [o vakit] o anılmaya değer bir şey bile değildi.

  Hakıykat biz insanı birbiriyle karışık bir damla sudan yarattık. Onu imtihan ediyoruz. Bu sebeple onu işitici görücü yaptık.

  İnsanın kendi aslından anlayabildiği varlığından önce nutfe olmasıdır.
  Fena kokulu bir damla su; onda akıl kulak göz baş el ayak dil damar sinir kemik deri ve et gibi şeyler yoktur. Belki beyaz şekilde bir sudur.

  Fakat bütün bu akıllara durgunluk veren hâller onda meydana gelmiştir. Ama bunları o mu yoksa bir başkası mı meydana getirdi? Ve yine zaruri olarak bilir ki insan kemâl mertebesinde her âzası yerinde olduğu hâlde bir kıl ucu yaratmaktan âcizdir. Demek ki bir su damlası iken daha âciz ve noksan idi. Netice olarak anlaşıldı ki kendi zâtının varlığından Allahü Teâlâ'nın zâtının varlığı belli olur.

  Bir kısmını anlattığımız bedenindeki zahirî ve bâtınî şaşılacak hâllere bakınca kendini yaratanın kudretini görür ve bilir ki her bakımdan tam bir kudret [yaratan] vardır istediğini istediği gibi yaratır.

  Bundan daha üstün hangi kudret olabilir ki böyle hakir ve aşağı bir damla sudan olgun güzel hikmetli ve şaşılacak bir şahıs yaratıyor.

  Kendinde olan akıl almaz bu inceliklere ve âzalarının faydalarına ve herbirinin ne hikmetle yaratıldığına el ayak göz dil ve diş gibi zahirî azalarına dalak ciğer ve öd kesesine ve buna benzer diğer iç azalarına bakınca kendini yaratanın ilmini bilip her bakımdan tam ve her şeyi kuşatmakta olduğunu ve yine böyle bir âlimin bildiğinin hiçbir şey olmadığım anlar.

  Çünkü bütün akıllıların aklı bir araya gelse onlara uzun ömür verilse bu azalardan birini yaratılışında olduğu şekilden çıkarıp daha iyi yapmayı düşünseler yapamazlar!

  Meselâ yenilen şeyleri kesmek için keskin olan ön dişlerini ezmek ve öğütmek için uçları düz olan azı dişlerini değirmene ezebileceği öğütebileceği şeyleri atan dil küreğini dilin altında bulunup icabettiği vakitte yemekleri ıslatacak hamur hâline getirecek kadar salgı yapan kuvvetini sonra boğaza gidip orada da kalmamasını bütün dünyanın akıllıları bundan daha mütekâmil ve bundan daha iyi bir başka şekilde yapamazlar.

  Elin beş parmağı da bunun gibidir. Dördü bir tarafta baş parmak ise onlardan biraz daha uzakta ve kısadır. Şöyle ki: Hepsiyle birleşebilir ve hepsinin üzerine gelebilir. Hepsinde üç boğum bunda ise iki boğum vardır. Öyle yapılmıştır ki isterse tutar isterse avuç yapar İsterse kürek gibi yapar isterse sıkar yumruk yapar isterse tekrar açar kevgir veya tabak gibi yapar. Birçok şekillerle nice işler yapar.

  Eğer cihanın âlimleri bu parmakların yaratılışında bir başka şekil düşünseler meselâ hepsi aynı hizada yahut üçü bir tarafta ikisi bir tarafta yahut beş yerine altı veya dört olması icabederdi yahut boğumlar üç veya dört olması lâzım gelirdi deseler veya düşünseler böyle düşünce ve sözleri eksik olup Allahü Teâlâ'nm bu yarattığı en mütekâmilidir. Bununla anlaşılıyor ki "Yaratanın ilmi bu şahsı muhittir ve her şeye muttalidir."

  İnsanın her bir parçasında bunun gibi hikmetler faydalar vardır. Bir kimse bu hikmetleri ne kadar çok bilirse Allahü Tealâ'nın ilminin azametine hayranlığı o kadar çok olur.

  İnsan kendi ihtiyaçlarına önce yemeye giymeye ve meskene bakınca ve yenecek şeylerin yağmura rüzgâra buluta sıcağa ve soğuğa muhtaç olduğuna dikkat edince onu salâha kavuşturacak san'atlara ve san'at için lâzım olan demir tahta bakır pirinç ve diğer âletlere ve bu aletlerin nasıl yapıldığına dair bilgilere bakar.

  Sonra bütün bu yaratılan ve yapılanlardaki şeklin tamamlığına ve güzelliğinin mükemmeliyetine bakar. Her birinden o kadar çeşitler bulunur ki eğer yaratılmış olmasalardı kimsenin hatırına gelmeyeceklerine istenemeyeceklerine dikkat ederse istenmeyen ve bilinmeyen bu şeylerin Allah'ın lütuf ve merhametiyle olduğunu görür.

  Buradan bir husus daha bilinir: Velilerin [Allah dostlarının] hayatı Allahü Tealâ' iledir. Bu da bütün mahlûklara lütuf rahmet ve inayettir. Hususan «Rahmetim gazabımı aşmıştır» buyuruldu.

  Bunun gibi Peygamber Efendimiz buyurdu ki: «Allahü Teâlâ'nın kullarına şefkati bir annenin süt emzirdiği çocuğuna şefkatinden daha çoktur» .
  O hâlde kendi zâtının zuhurundan Allahü Teâlâ'nm zâtını görür. Kendi inceliği parçalı ve âzalarının çokluğundan; Hakkın kudretini kemâlini görür. Etrafındaki şaşılacak hikmetler ve faydalarda Hakkın ilminin kemâlini görür.

  Zaruri olarak yahut ihtiyaç olarak yahut iyilik ve güzellik için olanların hepsinin kendinde yaratıldığını ve bir arada bulunduğunu anlayınca Allahü Teâlâ'nm lütuf ve rahmetini görür işte bunun için kendini tanımak Allahü Teâlâ'yı bilmenin anahtarı olur.

  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allahü tealâ'nın tenzih ve takdîsini bilmek
  Allah'ü Teâlâ'nın sıfatlarını kendi sıfatlarından ve zâtını kendi zâtından bildiği gibi Allahü Teâlâ'nın tenzih ve takdisini de kendi tenzih ve takdisinden bilir.

  Allah'ü Teâlâ hakkında tenzîh ve takdisin mânâsı vehme ve hayâle gelen her şeyden beri mukaddes ve yüksek olmasıdır. O'nun tasarrufunun haricinde olan hiçbir yer olmadığı hâlde kendisine bir yer izafe edilmekten münezzehtir uzaktır.

  İnsan bunun numunesini kendinde görebilir. Kalb dediğimiz ruhunun hakikati vehim ve hayâle gelen her şeyden münezzehtir. Onun için ölçü ve sayı olmayacağını bölünemeyeceğini de söylemiştik. Böyle olunca rengi şekli de olmaz. Şekli ve ölçüsü olmayan bir şeyin hayâle gelmesi imkânsızdır. Gözün gördüğü veya benzerini gördüğü şey hayâle gelir. Göz ve hayâle verilenler ise şekil ve renklerden başka' bir şey değildir.

  Yaratılış icabı sorulacak olan (nasıl bir şeydir?) in mânâsı şekli nasıldır küçük müdür büyük müdür? demektir. Bu sıfatların kendisine yanaşamadığı bir şey için nasıl sorusu lüzumsuz ve boş olur.

  Nasıldır sorusunun kendisine sorulamayacağı bir şeyi bilmek istersen kendi hakikatine bak. Hakkı tanımak yeri olan senin hakikatin bölünmez ölçülmez kemmiyet ve keyfiyet ona yanaşamaz.

  Bir kimse «Ruh nasıl şeydir?» diye sorsa cevabı «Nasıl demenin ona yolu yoktur!» olur.

  Kendini bu sıfatlarla bilince Allahü Teâlâ'nın bu takdis ve tenzihe daha lâyık olduğunu anlarsın insanlar nasıl olduğu bilinmeyen bir varlığa şaşarlar işte kendileri öyledir ve kendilerini bilmezler!

  Hattâ insan kendi bedenine dikkat ederse nasıl olduğu bilinmeyen binlerce şey bulur. Bunların hiçbirini görmez. Meselâ aşk ve derdi göz görmez. Nasıl olduğunu bilmek istese yine bilemez. Çünkü böyle şeylerin şekli ve rengi yoktur. Bu suale sebep bile yoktur.

  Hattâ bir kimse sesin hakikatini öğrenmeye çalışsa yahut kokunun ve tadmanın hakikatinin nasıl olduğunu bilmek istese bilemez. Bunun sebebi nasıl ve ne gibi? sorular görme duygusundan meydana gelen hayâl icabı şeyler olduğu için her şeyden gözün nasibini payını aramak istemesidir. Ses gibi kulakla alâkalı olan şeyden gözün hiç nasibi yoktur. Gözün sesin nasıl ve ne gibi olduğunu öğrenmek istemesi ise muhaldir [imkansızdır].

  Çünkü ses gözün nasibi olmaktan münezzehtir. Renk ve şekil de kulağın nasibi olmaktan münezzehtir. Bunun gibi lâzım olan şeyi kalbin anlaması ve aklın bilmesi bütün his âzalarının nasibi olmaktan münezzehtir. Nasıl ve ne gibi sorular his olunanlar içindir. Burada uzun yazmak ve derine dalmak icabeder [gerekir].

  Akli ilimlerden bahseden kitablarımızda uzun uzun anlattık. Bu kitabda bu kadan kâfidir. Maksad; insanın nasıl olduğu bilinmeyen kendinden Allahü Teâlâ'nın nasıl olduğunun bilinemeyeceğini anlamasıdır.

  İnsan bilir ki ruh vardır ve bedenin padişahıdır. Bedeninde bilinebilen her şey onun ülkesidir. O ise nasıl olduğu bilinmeyen bir şeydir. Bunun gibi kâinatın padişahı (Allahü Teâlâ'nın da nasıl olduğu bilinemez. His olunan gibi bilinen her şey onun mülkü memleketidir.

  Allah'ü Teâlâ'nın tenzihini bildiren diğer bir husus da ona hiçbir yer izafe edilmemesidir. Ruh da hiçbir şeye izafe olunamaz. Ruh eldedir ayaktadır baştadır veya başka bir yerdedir denemez. Belki bedenin bütün kısımları ayrılır bölünür o ise bölünmez. Bölünemeyenin bölünene girmesi muhaldir.
  Çünkü o zaman o da bölünebilir bir hâl alır! Hiçbir uzuvda olduğu söylenemediği hâlde hiçbir uzuv onun tasarrufunun dışında kalmaz. Bilâkis hepsi onun emrinde tasarrufundadırlar. O hepsinin hâkimidir.

  Hususan bütün kâinat kâinatın hâkimi olan Allahü Teâlâ'nın tasarrufundadır. O ise kendisine bir yer izafe edilmekten filân yerdedir denmekten münezzehtir beridir. Takdisi bu şekilde anlatmak ruhun hususiyetini ve sırrını açıklamakla olur.

  Buna ise izin yoktur. Hepsini anlayabilmek «Allahü Teâlâ Âdemi [yâni Ademin hakikatini rûhunu] kendi suretinde yarattı» hadîs-i şerifiyle açıklanabilir.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allahü teâlâ'nın saltanatı
  Allahü Teâlâ'nın zâtının var olduğu sıfatları nasıl ve ne gibi sorulardan münezzeh ve mukaddes olduğu bir yerde olmaktan münezzeh olduğu hepsinin anahtarı insanın kendi nefsini tanımak olduğu anlaşılınca bilmekten tanımaktan bir kısım kalmış oluyor. Meleklere iş vermesi meleklerin onun emrine uyması melekler vasıtasiyle işlerin olması gökten yere emir göndermesi göklerin ve yıldızların hareketi yerde olanların işlerinin göklere bağlı olması rızıklar anahtarının göğe havale edilmesi nasıl oluyor? diye sorulması mümkün olan sorulardandır.

  Allahü Teâlâ'yı tanımakta bu mühim bir bahistir. Buna «Mârifet-i ef’âl» yâni fiilleri tanıma denir. Bundan öncekilere «Mârifet-i zât ve mârifet-i sıfat» denildiği gibi... Bunun anahtarı da kendini tanımaktır. Kendi memleketindeki padişahlığını nasıl yürüttüğünü bilmezsen kâinatın padişahının hükmünü yürüttüğünü nasıl bilmek istersin?

  Önce kendini tanı ve bir işine dikkat et. Meselâ kâğıt üzerine Bismillah yazmak istediğin zaman önce arzu ve istek meydana gelir sonra kalbinde bir hareket ve kımıldama duyulur. Bu etten olan yürek ki sol taraftadır. Ondan bir cism-i lâtif hareket eder ve beyne gider. Bu cism-i lâtife tabibler ruh diyorlar. His ve hareket kuvvetlerini taşımaktadır. Hayvanlarda olan ruh ise daha başkadır. Bu ruh ölebilir. Bizim kalb dediğimiz ruh ise hayvanlarda yoktur. Asla ölmez.

  Çünkü o Allahü Teâlâ'yı bilme anlama yeridir. Bu ruh beyne ulaşınca Bismillâh'ın sureti hayâl kuvvetinin yeri olan beynin birinci odasında (merkezinde) meydana gelmiş olur. Beyinden çıkan sinirler her tarafa dağılır.

  Parmaklarının ucunda iplik gibi düğümlenir. Beyinden bu sinirlere uyarma verilir. Zayıf kuru olanların kollarında sinirler görülebilir. Sonra sinirler kımıldanır parmakların uçlan hareket eder ve sonra da parmaklar kalemi harekete geçirir. Kalem de mürekkebi harekete geçirir. Böylece hislerin yardımıyla hayâl hazinesinde olan Bismillâh'ın suretine uygun olarak Besmele kâğıtta meydana gelir. Bunda bilhassa gözün yardımı çoktur.


  Bu işin başlangıcında sende bir istek meydana geldiği gibi her işin evvelinde Allahü Teâlâ'nın sıfatlarından bir sıfat vardır; buna-irâde denir.

  Bu irâdenin ilk eseri kalbinde meydana geldiği ve sonra diğer yerlere ulaştığı gibi; Allahü Teâlâ'nın irâdesinin eseri de önce Arş'ta meydana gelir sonra diğer yerlere ulaşır Buhar gibi bir cism-i lâtîf kalb damarlarıyla bu eseri beyne ulaştırdığı gibi —ki bu cisme ruh derler— Allahü Teâlâ'nm lâtif bir cevheri de o eseri Arş'a-ulaştırır; Arş'tan da Kürsi'ye ulaştırır. Bu cevhere melek denir ruh denir ve Rûhu'l-Kudüs denir.

  Kalbin eserinin beyne ulaşması beynin kalbin tesiri [etkisi] ve tasarrufu altında olması gibi irâde eseri önce Allahü Teâlâ'dan Kürsi'ye ulaşır; Kürsî ise Arş'ın altındadır. Senin fiilin ve muradın olan Besmele'nin sureti beynin birinci odasında meydana geldiği ve yaptığı iş buna uygun olarak ortaya çıktığı gibi kâinatta meydana gelecek her şeyin sureti önce Levh-i Mahfûz'a nakşedilir. Beynindeki lâtif kuvvetin sinirleri sinirlerin eli ve parmakları parmakların da kalemi hareket ettirdiği gibi Arş'ın ve Kürsî'nin üzerinde müvekkel olan [orada iş gören] lâtif cevherler gökleri ve yıldızlan hareket ettirir.

  Beyin kuvveti vücut kirişlerini [veterleri] kasları ve parmak sinirlerini harekete getirdiği gibi melek denen bu lâtif cevherler yıldızlar ve onların şuaları vasıtasiyle süfli olan âleme gelir ve oradaki dört unsuru harekete geçirir. Bu dört şey sıcaklık nemlilik soğukluk ve kuruluktur. Mürekkep kalemini Besmele meydana gelecek şekilde kaydırıp durdurduğu gibi bu sıcaklık ve soğukluk suyu toprağı ve bu dört unsuru harekete geçirir. Kâğıdın mürekkebi kabul etmesi mürekkebin bazı yerde dağınık bazı yerde toplu olması gibi yaşlılık nemlilik bu dört unsura şekil verir. Kuruluk bu şekilleri bozmaktan korur.

  Eğer yaşlılık olmasaydı kat'iyyen şekil olmazdı. Kuruluk olmasaydı şekiller bozulurdu. Gözün yardımıyla kalemin işini tamamlaması hareketini bitirmesiyle hayâl hazinesinde olana uygun olarak Besmele'nin yazılması gibi meleklerin yardımıyla sıcaklık ve soğukluğun bu unsurları hareket ettirip hayvan bitki ve diğerleri bu dünyada Levh-i Mahfûz'-da olduğu şekilde meydana gelir.

  Bedende bütün işler önce kalbde zahir olduğu ve sonra bütün azalara dağıldığı gibi madde alemindeki işler de evvelâ Arş'ta meydana gelir ve Arş'tan bütün madde âlemine ulaşır. Bu hususiyeti evvelâ kalbin kabul edip diğerlerinin ondan aşağı olması ve kalbde bir yer isnad edip «Orada mesken kurmuşsun» düşüncesi gibi Allahü Teâlâ'nm her şeye galibiyeti Arş vasıtasiyledir. Bunun için yeri orasıdır zannederler.

  Kalbine galib olup işlerin doğru olduğu ve böylece bütün beden memleketini güzel idare ettiğin gibi Allahü Teâlâ Arş'ın yaratılmasında Arş'a galib olup Arş'ı doğrulttu. Karar kıldı. Memleketin düzeni yapılmış oldu. Bahusus âyet-i kerîme böyle geldi: «Arş'ı istilâ edip her şeyi hükmü altına aldı. Bütün işleri idare ediyor...»
  Bil ki bunların hepsi doğrudur. Basiret sahiplerine açık keşiflerle bildirilmektedir. Bunu da «Allahü Teâla Âdem'i [Adem'in hakikatini ruhunu] kendi suretinde yarattı» hadîs-i şerifinin hakikati ile bildirmişlerdir.

  Muhakkak bilmelisin ki padişahı ve padişahlığı padişahlardan başkası bilmez. Eğer böyle olmasaydı sana onun 'memleketinde padişahlık verilirdi. Allahü Teâlâ'nın mülkünden ve padişahlığından sana bir parça verilmiş olurdu; o zaman âlemlerin sahibini tanıyamazdın. O hâlde senin için yaratılmış olan padişahlığa şükret. Sana padişahlık ve kendi memleketine benzeyen bir memleket verdi. Kalbini Arş eyledi. Kalbin menba'ı olan hayvani ruhunu İsrafil beynini Kürsi hayâl hazineni Levh-i Mahfuz göz kulak ve bütün duygularını ayrı ayrı birer melek; sinir sisteminin merkezi olan beyinciğini de gökler ve yıldızlar gibi yarattı. Parmağını kalemi ve mürekkebi senin emrine verdi.

  Seni tek ve nasıl olduğu belli olmayan şekilde yarattı ve hepsine padişah eyledi. Sonra da sana «Sakın! Kendinden ve padişahlığından gafil olma ki yaratandan da gafil olmayasın» buyurdu. Elbette Allahü Teâla Âdem'i kendi suretinde yarattı. O hâlde ey insan! Nefsini bil ve Rabbini tanı...

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tabiiyyecilerin ve müneccimlerin karıncaya benzetilmesi

  Bu zavallı ve nasipsiz tabiiyyeciler [tabiatçılar] ve müneccimler [astrologlar astronomi ile uğraşanlar] işleri tabiata ve yıldızlara havale eylediler. Bunların hâli kâğıt üzerinde yürüyen karınca gibidir. Siyahlaşan ve üzerinde bir şekil meydana gelen bir kâğıt görür; dikkat eder kalemin ucunu görür ve sevinip der ki; «Bu işin hakikatini anladım ve kanaat getirdim ki; şekilleri kalem yapıyor». Bu âlemlerin hareket ettirilmesinden âciz olup bir şey bilmeyen bir tabiiyyeci gibidir.

  Sonra gelen ikinci karıncanın gözü daha açık ve görüş mesafesi daha fazladır. Der ki: «Hatâ ettin. Çünkü ben bu kalemi müstakil bulmuyorum. Onun ötesinde başka bir şey daha görüyorum bu şekilleri o yapıyor». Buna sevinir. «Doğrusunu anladım ki şekli yapan kalem değil parmaktır. Kalem ise onun emrindedir» der. Bu görüşü biraz daha geniş olan ve hâdiselerin yıldızlar vasıtası ile olduğunu zanneden fakat yıldızların meleklerin emrinde olduğunu ve bunun ötesindeki mertebeleri bilemeyen müneccim gibidir.

  Madde âleminde müneccimler ve tabiiyyeciler arasındaki fark bir ihtilâf mevzuu olduğu gibi ruhlar âlemine yükselen insanlar arasında da bu ihtilâf vardır. Zira birçok insanlar madde âleminden terakki eylediler maddenin dışında başka bir şeye kavuştular. Sonra evvelki dereceye indiler.

  Böylece ruhlar âlemine yükselme yolu onlara kapandı. Nurlar âlemi olan ruhlar âleminde de bunun gibi tehlikeli geçitler ve mâniler çoktur. O derecelerin bazısı yıldız gibi bazısı ay gibi ve bazısı da güneş gibidir. Bu merdiven göklerin melekûtu kendilerine gösterilen kimselerin miracıdır.

  Hususan İbrahim aleyhisselâm hakkında Allahü Teâlâ şöyle bildirdi: «Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösterdik». O makamda İbrahim aleyhisselâm şöyle der: «Şüphesiz ki ben muvahhid [Allah'ı bir tanıyıcı] olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'a yönelttim...»

  Bunun için Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyurdu: «Muhakkak ki Allahü Teâlâ için yetmiş nur perdesi vardır. Eğer onları açarsa güzelliği bakanları yakar».

  Maksadımız zavallı tabiiyyecilerin bir şeyi sıcaklığa yaşlığa soğukluğa ve kuruluğa havale etmelerini bildirmektir. Çünkü onlar diyor ki eğer bunlar Allahü Teâlâ'nın sebepleri arasında olmasaydı tıb ilmi bozulurdu.

  Fakat yanılmalarının sebebi kısa görüşlü olması ve ilk merhalede takılıp kalmalarıdır. O merhalede tâbilik değil asillik hizmetçilik değil efendilik ispat etmesidir O ise kendini en arkada ayakkabıların bulunduğu yeri seçen en pejmürde hizmetçilerden eyledi. Sebepler arasına yıldızları koyan müneccimler derler ki böyle olmasaydı gece - gündüz aynı olurdu.

  Çünkü güneş dünyayı aydınlatan ve ısıtan bir yıldızdır.Kış ve yaz aynı olurdu. Yazın sıcak olması güneşin yakın olmasındandır. [Yazın sıcak olması güneş ışığının daha dik açıyla dünyaya gelmesidir. Dokuz asır evvel böyle söylenmesini normal karşılamak lazım.] Kışın ise uzak oluyor. Güneşi ışık ve hararet [sıcaklık] verici şekilde yaratan Allahü Teâiâ'nın kudreti Zuhal yıldızını soğuk ve kuru Zühre yıldızını ise sıcak ve nemli yaratsa hiç şaşmamak lâzım.

  Bu islâmiyet'e dokunmaz. Müneccimin yanıldığı yer yıldızları asıl ve işlerin havale edildiği son yer zannetmesi ve onları bir kudret ve emir altında görmemesi ve «Güneş ay ve yıldızlar onun emri altındadır» kelâmını bilmemesidir. Emir altında olan iş yapar. O hâlde güneş ay ve yıldızlar kendilerine verilen vazifeleri yapan işçilerdir. Kendiliklerinden değil iş yaptıran melekler tarafından işte bulunduruluyorlar.

  Bunlar beyinde bulunan bir kuvvet merkezi tarafından etrafın tahriki altında iş yapan sinirler gibidir. Kalemin yazması gibi en küçük işler bunların eli altında olup geri saflarda bulunan dört ana unsur şeklinde olmadıkları hattâ baş köşede oturdukları hâlde yıldızlar da basit birer hizmetçi gibidirler.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Insanların körler zümresine benzetilmesi
  İnsanlar arasındaki ayrılıkların çoğu hepsinin sözünde bir sebeple doğruluk bulunmasıdır. Fakat bazıları görmedikleri hâlde her şeyi gördüklerini zannederler. Bunlar şehirlerine fil gelmiş olduğunu duyup onu tanımak isteyen körler gibidirler.

  Şehirdeki körler fili elle tanıyacaklarını zannettiler. Ellerini ona dokundurdular. Birinin eli hayvanın kulağına diğerininki ayağına bir başkasınınki baldırına diğer birininki de dişlerine rast geldi. Bu körlerin hepsi bir araya gelince filin nasıl olduğunu bunlardan sordular. Eli hayvanın ayağına gelen dedi ki: Fil sütun gibidir. Eli hayvanın dişlerine temas eden dedi ki: Fil direk gibidir. Eli kulağına gelen dedi ki: Halı gibidir. Hepsi doğru söylediler ve hepsi yanıldılar! Zira her biri fili tamamen anladıklarım sandılar. Ama anlayamadılar.

  Bunun gibi müneccimler ve tabiblerden her birinin gözü Allahü Teâlâ'nm huzurunda hizmet görenlerden birine takıldı. Onun saltanat ve hâkimiyetinden şaşırıp «Benim hâkimim budur. Benim Rabbim budur» dediler. Tâ o zamana kadar ki bir kimseyi daha ilerlettiler bütün noksanlarını ve onun ötesini gördü ve «Bu diğerinin altındadır. Altta olan ilâh olamaz» dedi. Bahusus Kur'ân-ı Kerim ibrahim aleyhisselâmın «Batanları örtülenleri sevmem» dediğini haber veriyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş