İlâhî sıfatlar zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Zatî sıfatlar :
1- Vücut (Varlık)
2- Kıdem (Ezeliyet evveli olmama)
3- Beka (Ebediyet ahiri olmama)
4-Vahdaniyet (Bir olma şeriki bulunmama)
5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması )
6- Muhalefetün- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

Sübutî sıfatlar:
1-Hayat
2- İlim
3- İrade
4- Kudret
5- Sem (işitme)
6- Basar (görme)

7- Kelâm
8- Tekvin (Yaratma var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eşarî bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.

Bazı İslâmî kaynaklarda ilâhî isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Meselâ Kerim Allahın bir ismidir. Aynı zamanda Allahı kerem sahibi olarak vasıflandırması cihetiyle de sıfat vazifesi görür. Kerim Allah dediğimiz zaman Kerim ismini sıfat makamında kullanmış oluruz.

Yine bu kaynaklarda Cenâbı Hakk�ın sıfatları üç grupta mütalâa edilir:

1- Zâtî sıfatlar (Bunlar sübutî ve selbî olarak iki kısma ayrılırlar)
2- Fiilî sıfatlar.
3- Manevî sıfatlar.

Allahın bütün güzel isimleri bu sıfatlardan birine dayanır. Meselâ Âlim ismi sıfat-ı sübutiyeden ilim sıfatına Kadîr ismi kudret sıfatına Mütekellim ismi kelâm sıfatına dayanır. Keza Evvel ismi zatî sıfatlardan kıdem sıfatına Âhir ismi bekâ sıfatına dayanır.

İlâhî isimlerden çoğu fiilî sıfatlara dayanmaktadır. Hâlik ismi yaratma fiiline; Muhyi ismi ihya (hayatlandırma) fiiline; Musavvir ismi tasvir yâni sûret verme fiiline; Mümit (ölümü verici) ismi imate (ölümü verme) fiiline dayanır.

Bazı isimler de manevî sıfatlara istinat ederler. Hakîm ismi Cenâbı Hakkın hikmet sahibi olması sıfatına; Kebir ismi kibriya sahibi olma vasfına; Cemil ismi cemal sahibi olmasına dayanır.

Alaâddin Başar (Prof. Dr.)

Alıntıdır.