Sonsuz ilim ve hikmet sahibi Yüce Rabbimiz Kuran’ı son derece anlaşılır özlü ve hikmetli bir dille Arapça olarak vahyetmiştir.Kuran-ı Kerim’i incelediğimizde bazı ayetlerde çeşitli benzetmelerin ve örneklerin yer aldığını görürüz.

Rabbimiz’in Kuran'da bildirdiği benzetmeler son derece etkili çarpıcı okuyanın o konuda anlayışını açacak niteliktedir. Yapılan benzetmelerin ve tasvirlerin tümü aktarılan konuyu en etkili ve anlaşılır şekilde örneklendirmektedir. Böylelikle zenginleştirilmiş anlatımın insanların derin düşünmesi öğüt alması amacını taşıdığı yine çok çarpıcı bir örnekle bir ayette şöyle bildirilmiştir:

Şayet Biz bu Kur’an’ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş parça parça olmuş görürdün. İşte Biz belki düşünürler diye insanlara böyle örnekler veririz. (Haşr Suresi 21)

Yüce Allah Kuran’da insanların kavrayabileceği en güzel örnekleri en çarpıcı benzetmelerle bildirmiştir. Kuran’ın benzersiz üslubuyla zenginleşen düşünen ve iman eden insanların öğüt alabilecekleri bu güzel örnekler Allah’ın sonsuz ilmini ve muhteşem yaratışını bizlere gösteren delillerden yalnızca biridir. İlim bakımından her yeri kuşatan Yüce Allah çok hikmetli bir benzetmeyle bu durumu Kuran’da şöyle bildirmektedir:

Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa yine de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir. (Lokman Suresi 27)

Rabbimiz’in yaptığı bu benzetmeler okuyan kişileri düşünmeye ve daha kolay kavramaya yönelten hikmetli bir üsluba sahiptir. Yazı boyunca verilen örneklerde de görüldüğü üzere müminlerin yol göstericisi olan Kuran’daki benzetmelerin ve tasvirlerin tümü aktarılan konuyu en açık şekilde anlatmaktadır. Şu bir gerçektir ki en yüce örneklerin tek sahibi Rabbimiz’dir.

Ahirete inanmayanların kötü örnekleri vardır en yüce örnekler ise Allah’a aittir. O güç sahibi olandır hüküm ve hikmet sahibidir. (Nahl Suresi 60)