ALLAH HER İNSANA ÇOK YAKINDIR

Allah'a iman eden bir insan için isteklerine ulaşmak zorluklardan sakınmak çok kolaydır. Çünkü Allah'ı gereği gibi takdir edebilen bir insan Rabbimiz’in kendisine her zaman en yakın olduğunun bilincindedir. Cenab-ı Allah'ın dualara icabet edeceğini zorlukları ve sıkıntıları gidereceğini ve daima kendisini koruyup kollayacağını bilmektedir. Allah'a olan bu güven ve teslimiyet müminin sürekli olarak tevekküllü olmasını dolayısıyla huzurlu ve rahat yaşamasını sağlar.
Allah bir ayetinde şöyle buyurmuştur:

"Andolsun insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız." (Kaf Suresi 16)

İnsan dilediği zaman Allah'a yönelme ve dilediği zaman Allah'tan yardım dileme nimetine sahiptir. Allah insana her zaman en yakındır insanın ne zaman nasıl bir durumda olduğunu en iyi O bilir. Allah'tan istemek için insanın yalnızca aklından geçirmesi bile yeterlidir çünkü Allah insanların sinelerinde saklı olanı bilen her şeyden haberdar olandır. Bir ayette Allah'ın dualara icabeti şu şekilde haber verilmiştir:

Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana Kendisi'ne dua ettiği zaman icabet eden kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz. (Neml Suresi 62)

Bu nimet Allah'tan sakınan Allah'ın Büyüklüğünü ve Yüceliğini takdir edebilen insanlara lütfedilmiş bir nimettir. Çünkü ancak Allah'a boyun eğen ve O'nun affediciliğini sonsuz rahmetini ve nimetini görebilen insanlar bu büyük nimeti gereği gibi takdir edebileceklerdir. Bu nimet insanların tümüne sunulmuşken inkarcılar kendilerine verilen bu lütuftan faydalanmayı reddederler. Onlara engel olan Allah'a boyun eğici olmamaları Allah'ın gücünün farkında olmamaları ve büyüklenmekte sakınca görmemeleridir. Oysa sonsuz kudret sahibi olan Allah’a yönelmek insana dünyada rahatlık ve huzur sunarken ahirette çok daha büyük nimetlere vesile olacaktır. Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

Kullarım Beni sana soracak olursa muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar. (Bakara Suresi 186)İki kişi konuşurken üçüncüsü Allah'tır üç kişi konuşurken dördüncüsü Allah'tır. Allah sinelerin özündekini bilir her konuşulanı duyar insanın her anını görür. Allah tüm bunları yaratandır. Allah kişinin içinden geçen her düşünceyi bilir. O uyurken de yürürken de konuşurken de tek başına kaldığını zannettiği bir anda da Allah hep onun yanındadır. O Allah'ı göremez fakat Allah onun her halini her an görür.

Bir insan ihtiyaç içinde Yüce Rabbimiz'den bir dilekte bulunduğu zaman Allah mutlaka onun duasını işitir. Onun isteğini ihtiyacını en iyi takdir eden onun içinde bulunduğu durumu en iyi bilen Allah'tır. İnsan Cenab-ı Allah'ın mutlaka kendisini duyduğunu bilerek ve duasına yalnızca O'nun icabet edeceğine inanarak Allah'a yöneldiğinde katıksız bir sevgi ve teslimiyetle Yaratan'a yönelmiş olmaktadır. O'nun karşısındaki aczini bilmekte O'nun mutlaka dualara icabet eden olduğuna iman etmektedir. O'nun kendisine tüm diğer varlıklardan yakın olduğunu kendisini mutlaka işittiğini ve mutlaka gördüğünü bilmektedir. Allah'a dayanıp güvenen bir insan Allah'ın yüce kadrini takdir edebilmiş O'nun üstünlüğünü görebilmiş sevilmeye ve Kendisi'nden korkulmaya en layık olan Varlık'ın Allah olduğunu anlayabilmiştir. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır:

"De ki: "Eğer ben sapacak olsam artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum; eğer hidayeti bulacak olsam bu da Rabbim'in bana vahyetmekte olduğu (Kur'an) sayesindedir. Şüphesiz O işitendir yakın olandır. " (Sebe Suresi 50)

Değerli İslam alimi İmam Gazali Allah'ın kula yakınlığını şu sözlerle ifade etmiştir:

"[Allah (cc)] Miktarlarla sınırlandırılamaz kıtalar Kendisi'ni içine alamaz yönlerle çevrili değildir ne yerler ne de gökler onu kapsar. O Arş’ın üzerinde Kendi buyurduğu ve murat ettiği manada yerleşmiştir. Arş’a ne temas etmiş ne karargahı kurmuş ne yerleşmiş ne hulül etmiş (girmiş dahil olmuş) ne de ondan intikal etmiştir bunlardan beridir. Arş O'nu taşıyamaz bilakis Arş ve Arşı taşıyan melekleri O'nun kudret lutfuyla taşımakta bunlar O'nun kabza-i (el) kahrında (Allah’ın şiddetli ve azap verici sıfatlarının tecellisi) (müsahhardırlar (zaptedilmişlerdir). Arş ve göz üzerinde olması yerden ve topraktan uzaklığın gerektirmediği gibi Arş’a ve göğe yakınlığını gerektirmez. Tam tersine yerden ve toprak altlarından çok ırak olduğu gibi Arş ve semadan da çok ıraktır. Bununla birlikte her varlığa en yakın olan kula şahdamarından daha yakın bulunan O'dur. Nitekim Kur’an’da “O her şeye şahittir” (Sebe 47) buyurulmuştur." (İHYA-U ULUMUDDİN 1. CİLT Sf 201 Hacetü’l İslam İmam Gazali)

Harun Yahya'nın eserlerini ücretsiz olarak harunyahya.org adresinden bilgisayarınıza indirebilir ve Harun Yahya`nın eserlerini globalkitap.com Online Mağaza adresinden temin edebilirsiniz.