Osmaniyenin Yöresel Oyunları
Osmaniyenin Halk Oyunları
Osmaniyenin Yöresel folklor Oyunları

Yöre kültürel yapısı içerisinde; oyunun özgür bir edim olduğu
kişilerin istekleri doğrultusunda gerçekleşen bir eylem ve aynı zamanda
doyum sağlamak için başvurulan bir uygulama olduğu görülmektedir
Halk oyunları ile yöre halkı ; ekonomik-sosyal ve kültürel
dayanışmayı sağlamaktadır. Bu durum oyunun törensel boyutu olarak
görülebilir. Ancak yörede yaşayan bir çok kişi bu dayanışmaya katkı
vermekte çekinceli davranmaktadır. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki
erkekleri ve kadınları oynatmak olası değildir. Oyun kültürü açısından
özellikle düğün törenlerinde oynamayı gençlere bırakmaktadırlar. Burada
tam destek görevi yöre gençlerine düşmektedir. Buna karşın yöre insanı
bu töreyi sürdürmektedir Düğün törenlerinde oynayarak düğün sahibine
verilen değer saygı ifade edilmektedir. Bu toplumsal dayanışmanın insan

yaşamındaki yerini ve geleneklerin devamlılığını açıklamaktadır.
Toplumsal yaşam insanların bir arada belli kurallar doğrultusunda
yaşamalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla dayanışma her anlamda
gereklilik olmaktadır.
Başkaca geliri bulunmayan müzisyenler için düğünlerden toplanan
şabanın ya da bahşişin yaşamlarını sürdürmeleri bakımından çok önemi
bulunmaktadır. Böylece toplumsal dayanışma ve denge sağlanarak çeşitli
sapmalar da önlenmiş olmaktadır.
Yöre oyunlarında görülen bir diğer işlev ise müzisyenlerin yetenek ve
yöre halkı ile olan diyaloguna bağlı olarak oluşan şakalardır. Özellikle şaba
törenlerinde paranın verilmesi sırasında görülen bu uygulamalar yöre
halkı için iyi bir eğlence kaynağı oluşturmaktadır
Osmaniye halk oyunları halkın yaşayışı yaratımı ve yeteneği
hakkında çeşitli görüşler vermektedir.
Osmaniye halk Oyunları oynandıkları bölgenin yerel kültürel
özelliklerini sosyal yapılarını ve üretim ilişkilerini yansıtmaktadır.
Osmaniye yerel oyun dağarının toplam sayısı şu ana kadar tam
olarak saptanamamıştır. Buna bağlı olarak Osmaniye halk oyunları
derlenip tam olarak arşivlenememiştir.
Osmaniye halk oyunlarının oynanışı sırasındaki ifadeler jest ve
mimikler doğal içten gelen bir yansıtma ile oluşmaktadır. Oyunların
yapısında zorlama bulunmamaktadır.
Osmaniye halk oyunlarında Sertlik yumuşaklık hızlılık yavaşlık;
motif ve hareketlerin uygulanması sırasında görülmektedir
Adana halk oyunları ezgisel bakımdan sözlü (türkülü) ve sözsüz
olmak üzere iki temel niteliklidir.
Osmaniye halk oyunları yerel eşlik sesleri ve nidalara sahiptir. Bu
eşlik sesleri oyun sırasında çıkarılan sesler ya da oyun aralarındaki özel
deyimlerden oluşmaktadır. Kadınların oyun sırasındaki zılgıtları yerel
sesleniş özelliklerini yansıtmaktadır.
Osmaniye halk oyunların sergilenmesi sırasında mendil bıçak silah
tepsi ve zil gibi çeşitli araçlar kullanılmaktadır.

Osmaniye halk oyunlarının oynanmasını kolaylaştıran oyunları
yöneten ve yönlendiren "oyun liderleri"(ekip başları) bulunmaktadır.
Osmaniye halk oyunları töre ve törenlik nitelik taşımaktadır.
Osmaniye halk oyunları eğitim eğlence ve iletişim işlevleriyle
bireylerin toplumsallaşmasını ve kültürlenmelerini sağlamaktadır.

Kaynak:OYUN KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA OSMANİYE HALK OYUNLARI
Dr. Muzaffer SÜMBÜL1