Kilis Plaka kodu
Kilis plakası kaç
Kilisin plaka nosu
Kilisin plaka numarası

Kilis in plaka kodu


Kilis ilinin plaka kodu 79 dur.